En service-, och trygghetspunkt

Byahus

En servicepunkt och mötesplats för hela Läppe. En plats för service. En plats för utveckling och kultur. En möjlighet att utveckla Läppe ännu mer samtidigt som vi utvecklar oss själva och vårt lokala förenings-, och näringsliv.

Byahus – en servicepunkt i Läppe

Under förstudien undersöktes förutsättningarna för att skapa ett byahus. Byalaget Kreativa Läppe har under flera år undersökt förutsättningarna för att skapa ett byahus som ska kunna fungera som servicepunkt och mötesplats i Läppe. En plats för möten, social gemenskap och service.

För ensam är stark men tillsammans är vi starkare, har roligare, känner oss tryggare och blir kreativare. En tanke med byahuset är att genom det kommer vi att utveckla Läppe ännu mer samtidigt som vi utvecklar oss själva.

Ett byahus i Läppe – ett väldokumenterat behov

Numera skapas ofta samlingslokaler för boende på landsbygden genom omvandling av någon nedlagd skola eller liknande. Byahus är en vanlig benämning på en sådan byggnad.

Behovet av ett byahus i Läppe är väldokumenterat men tyvärr saknar bygden en lämplig byggnad att överta och utveckla. Istället måste vi välja en lösning som bygger på någon form av nyproduktion.

 

Komplettering av befintlig byggnad

Ett av altervativen vi arbetade mest med var att genom förvärv av en större tomt med en befintlig byggnad på ca. 100 kvm komplettera den byggnaden med en tillbyggnad i ett plan på ca. 250 kvm.

Byggnadshöjden skulle inte att vara högre än den befintliga byggnadens. Nybygget länkas till den befintliga byggnaden genom en förbindelsegång.

Den idag befintliga byggnaden som det är tänkt ska kompletteras med en förbindelsegång till ett modulhus. Foto: Göran Johansson

Möjlig skiss på tillbyggnad. Foto: Alf Kjeller

Lokalprogram

Redan 2017 fastställdes ett lokalprogram för ett möjligt byahus omfattande ca. 350 kvm. Programmet beskriver funktioner och ytor i byggnaden. Det programmet har nu legat till grund för en preliminär skiss över tillbyggnaden. Den innehåller ett större, delbart samlingsrum på ca. 100 kvm för större arrangemang samt ett antal rum av olika storlek och för olika funktioner.

Kostnadseffektiva lösningar

Vi måste söka kostnadseffektiva lösningar för att hålla nere byggkostnaderna. Därför blev planen att lösa tillbyggnaden genom inköp av begagnade s.k. modulhus. På en marknad för detta finns möjligheter att köpa in byggnader, som använts som t.ex. förskolor eller skollokaler.

Den nya byggnaden skulle anslutas till befintlig el- och VA-försörjning. Genom tillgång till schaktmaskiner på orten räknade vi med att det mesta av schaktbehovet tillgodoses med ideella insatser liksom mycket av den anpassning av planlösningen i modulhuset som blir nödvändig.

För ventilation och uppvärmning ävar målet att söka energieffektiva lösningar, som innebär lägre driftkostnader.

Tänkt ritning över byahuset

Möjligt innehåll i byahuset

En del i projektet är också att samla alla behov och möjliga användningsområden för byahuset. Här är några av de tankar som kommit fram både genom den enkät som skickades ut och de synpunkter som kommit på något av våra informationsmöten.

Barn-och ungdomsaktiviteter

Det finns en hel del barn och ungdomar i byn men inte så mycket aktiviteter lokalt. Ett byahus skulle kunna vara en plats för barn och ungdomar att ha aktiviteter i utan att behöva skjutsas till Vingåker eller annan ort.

Faciliteter

Byahuset skulle också kunna ge oss möjligheten till olika faciliteter vi inte har idag lokalt. Som t ex restaurang/kök, gästrum, kontorshotell, festlokaler för upp till 100 gäster, kyl-, och lagerrum, möteslokaler, boulebana, och scener

Kultur

Ett byahus är också en plats för t ex konstutställningar, teater-, dans -, och musikföreställningar.  

Inte bara för lokala förmågor utan också en plats där turnerande föreställningar eller utställningar skulle kunna göra ett stopp.

Mötesplats

Ett byahus ger bättre möjligheter för lokala föreningar att utvecklas då man får en naturlig lokal mötesplats för sina möten. En fast punkt i byn.

En plats för studiecirklar, olika kurser, yoga, motionsaktiviter och liknande ska kunna hållas och också en plats där fester ska kunna hållas. Varför inte ett bröllop vid Hjälmarens strand?

Lokal service

I byahuset skulle vi kunna samla lokal service såsom t ex paket-, och varuutlämning, biblioteksfilial och obemannad butik.

Men även en plats för distriktssköterska, läkare, forvård och liknande att vara på plats lokalt någon dag i veckan och en plats för hemtjänst att utgå ifrån.

Lokalt företagande

Ett byahus lokalt i Läppe skulle kunna stötta och utveckla det lokala näringslivet.

Företag skulle kunna använda lokalerna för att presentera sin verksamhet, träffa och nätverka med andra lokala aktörer och om möjligt också kunna hyra kontorsplats.

Servicepunkt – landsbygdsutveckling

En servicepunkt är en mötesplats/lokal för alla i Läppe och även en lokal plats där kommunen kan ha serviceverksamhet. Här ska finnas möjligheter till många olika aktiviteter arrangerade av Läppeborna själva, föreningslivet och kommunen. Gemensamma lokaler där barn, ungdomar, äldre, föreningsliv och personal kan träffas och umgås.

Trygghetspunkt vid samhällskris

En viktig roll för byahuset skulle också vara att fungera som en trygghetspunkt i Läppe vid en samhällskris. Ett exempel på samhällskris kan vara att elsystem slås ut över hela Sverige. Byahuset kan då få el genom kommunens portabla elverk för värme och matlagning. Byahuset kommer också att kunna användas för att informera allmänheten vid kriser när radio och TV inte fungerar.

Nära samarbete med Vingåkers kommun

Även om själva förstudien är avslutad så sker arbetet med byahus i nära samverkan med Vingåkers kommun. Kommunen lägger stor vikt vid att landsbygden runt Vingåker skall utvecklas och bestå. En särskild strategi har antagits av kommunfullmäktige.

Även på riksplanet vill man satsa på landsbygdsutveckling och begreppet ”hela Sverige skall leva” är välbekant.