Karina Veinhede, ordförande i Byalaget Kreativa Läppe. Foto: Alf Kjeller

Det är viktigt med ett aktivt föreningsliv

Sverige framställs ofta som unikt i världen för vårt föreningsliv. Vi har en cirka 150 årig historia bakom oss. Det var när stånden, adel, borgare, präster och bönder, upplöstes som Sverige började organisera ideell sektor i form av föreningar. Folk samlades kring en idé, politisk eller sportslig eller bred lokal utveckling som är platsbestämd i ett samhälle. Med föreningsorganiserandet föddes också demokratin, folk fick möjlighet att påverka och uttrycka sin mening.

Ideella föreningar

Föreningslivet har stor betydelse för ett levande samhälle. Genom ett rikt föreningsliv skapas ett
levande kulturliv, en meningsfull och aktiv fritid samt ökad delaktighet.  Den demokratiska uppbyggnaden som utmärker ideella föreningar ger medlemmarna möjlighet att påverka föreningens beslut och verksamhet. Via föreningens stadgar regleras föreningens arbete och inriktning.

Behovet av en mötesplats

I föreningslivet finns det ett egenvärde att människor möts för att därigenom kunna diskutera och bilda opinion. Vad vill vi i vår by, vad är viktigt i framtiden och hur kommer vi dit? Frågor som alltid borde ägas av den lokala nivån men som inte alltid stämmer överens med myndigheters. Exempelvis är arbetet med byautveckling beroende av Trafikverket när det gäller vägnätet genom byn och där bybornas intressen inte stämmer överens med myndighetens ambition av snabba transporter.

Behovet av en mötesplats blev mycket tydlig genom den enkät som många bybor nyligen har svarat på. Kommunen är också positiv och vill stötta vårt arbete på bästa sätt. Just nu ser man över den strandskyddsdispens som arbetsgruppen för byahus med tillhörande boende lämnat in.

Samhällets tre parter

För att få till stånd ett lyckat utvecklingsarbete krävs att alla tre parter, det offentliga, det privata (företagen) och det ideella arbetar mot samma mål och förstärker varandra. I Vingåkers kommun söker det offentliga nå konsensus så att den lokala nivån får möjlighet att styra sin egen närmiljö. Det privata står för effektivitet för annars vore man ju inte företagare särskilt länge, och det ideella står för engagemang. En mycket lyckad kombination när den drar åt samma håll!

Förändring börjar med engagemang!

Byalaget Kreativa Läppe är en partipolitisk och religiöst obunden intresseförening för bygdegemenskap, som arbetar för ortens utveckling på Läppebornas villkor.

Vi är många som arbetar i föreningen med bl.a. väg- och trafikfrågor, olika evenemang och boende för att nämna några arbetsområden som gör Läppe möjligt att leva, bo och verka i. Vi har i år även bildat en arbetsgrupp som ska ta tillvara barn- och ungdomars intressen och behov av aktiviteter på hemmaplan.

Arbetsgruppen för byahus med tillhörande boende har arbetat intensivt under året trots yttre hot som pandemin gett upphov till. Men pandemin har också belyst vårt behov av en trygghetspunkt så byahuset har blivit ännu viktigare att få till stånd.

Vi är också kanalen till kommunen när det gäller utvecklingsfrågor. Vi träffar andra tätorters utvecklingsgrupper och kommunen minst två gånger per år.

Vill du vara med och arbeta med Läppes utveckling? Välkommen!

Karina Veinhede
Ordförande Byalaget Kreativa Läppe