Bakgrund – Stort behov av ett byahus

Byalaget Kreativa Läppe har i flera år jobbat med att hitta en samlingslokal och önskemål om att skapa bostäder för människor som vill hyra sitt boende i Läppe. För att utreda de här frågorna startade byalaget tillsammans med Vingåkers kommun ett Leaderprojekt i mars 2020. Projektet hade få avsikt att hålla på i sju månader men förlängdes och höll på i nio och en halv månad.

Styrgruppen en fin dag i augusti. Fr vänster: Göran, Anita, Lajla, Therese, Börje, Jörgen B, Mats och Karina. Sittande fr vänster: RoseMarie, Anders och Agneta. Foto: Alf Kjeller

Projektets omfattning

Projektet omfattade att ta fram ordentligt underlag för hur fastigheterna ska kunna byggas, och vad de ska innehålla och skulle svara på följande frågor/uppnå följande:

  • Vad krävs för att ett byahus och bostäder ska kunna byggas på den tilltänkta tomten i Läppe? Detaljplaner, VA, andra tillstånd osv.
  • Vilken verksamhet ska finnas i byahuset? (Och hur påverkar det utformningen och därmed budget.)
  • Preliminära avtal med byggföretag och en broschyr som tydligt visar projektets slutmål och där nyttan av byahuset åskådliggörs och boendeformerna tydligt framgår.
  • Undersöka de ekonomiska förutsättningarna för slutmålet. Bank, bidrag, frivilliga insatser och pris för hyra av bostäderna.
  • Regelbundna stormöten med Läppeborna så att alla inkluderas.
  • Bildande av ekonomisk förening i Läppe som kommer att driva frågan vidare efter förstudiens slut.

Målet var att efter avslutad förstudie ha tillräckligt med underlag för att Byalaget Kreativa Läppe (och den då nybildade ekonomiska föreningen) mer eller mindre omgående skulle kunna ta nästa steg för att förverkliga byggandet av ett byahus och tillhörande bostäder.

Byggplanering

Utgångspunkten för byggplaneringen är en större, strandnära fastighet med en befintlig fritids-/bastubyggnad. Under våren och sommaren arbetade byggplaneringsgruppen med att ta fram underlag för hur byggnationen ska kunna genomföras. Man har undersökt vilka anslutningar som finns för vatten, el, avlopp och fiber.

Byggplaneringsgruppen har tagit fram ett förslag på hur en tillbyggnad av bastubyggnaden ska kunna se ut och vilka ytor som behövs. Man har undersökt den marknad som finns för begagnade moduler som använts till skolor och förskolor. Med en sådan lösning kan man hålla kostnaderna nere.

Gruppen har undersökt hur markförhållandena ser ut och vad som kommer att behöva göras vid byggnation. Byggplaneringsgruppen har också haft kontakt med lokala entreprenörer som kan tänka sig att bidra med arbete vid ett framtida byggande.

Vision Läppe Byahus med tillhörande bostäder

Strandskydd

På den tilltänkta tomten där byalaget vill bygga till ett byahus och tillhörande bostäder råder det idag strandskydd. För att arbeta vidare med strandskyddet har styrgruppen och andra grupperingar satt sig in i strandskyddsreglerna. För att skapa ett förslag till byggnation, som är förenligt med strandskyddsreglerna, bjöds en arkitekt in för att rita in byggnader på området.

Arkitekten gjorde ett förslag som styrgruppen blev mycket nöjd med. Efter möten med kommunens handläggare förslogs att Byalaget skulle söka ett förhandsbesked för dispens från strandskyddet.

Byalaget Kreativa Läppe har ansökt om ett förhandsbesked och det har gått igenom hos kommunen och nu, vid förstudiens slut, väntar vi fortfarande på svar från Länsstyrelsen.

Verksamhetsinnehåll

Det är byahusgruppen som jobbat med frågan om vad byahuset ska innehålla. Gruppen har pratat ihop sig med byggplaneringsgruppen och ett förslag på hur en lokal ska se ut och vilka ändamål den ska ha, har tagits fram.

Byahusgruppen har även haft ett möte med kommunens säkerhetsstrateg om att ett planerat byahus ska kunna vara en trygghetspunkt för Läppe. Byahusgruppen, tillsammans med andra, tog under sommaren fram en enkät som delades ut i alla brevlådor i Läppe med omnejd, ca 400 stycken. Av dessa 400 fick vi in ca 120 svar som var väldigt positiva till ett fortsatt arbete med att skapa ett byahus och boende. I enkäten ställdes frågor om vad ett byahus ska innehålla, vilket behov det finns av en trygghetspunkt och hur många som är intresserade av ett annat boende i Läppe.

Gruppen har också jobbat med vilka intäkter som verksamheten i byahuset ska kunna generera och har på så sätt skapat ett underlag för ekonomiplaneringsgruppen.

En stor del av arbetet med ekonomin är att hålla koll på de bidrag för landsbygdsutveckling mm som finns. Några som arbetat mycket med det är Lajla, Anita och RoseMarie. Foto: Alf Kjeller

Ekonomi

Ekonomiplaneringsgruppen har jobbat väldigt nära byggplaneringsgruppen för att hela tiden få bättre underlag till budgeten för byahuset och bostäderna. Flera personer med ekonomiskt kunnande har granskat budgeten och tycker att den är rimlig.

Under sommaren var representanter för styrgruppen hos Sörmlands sparbank för att undersöka möjligheterna för att kunna få lån. Banken är positiv men ser också kommunens stöd som viktigt. Sörmlands sparbank verkar för att stödja föreningslivet i Sörmland och är därför det första alternativet till bank för projektet.

Redan när förstudien drogs igång visste man i byalagets arbetsgrupp att det finns pengar att söka för att bygga samlingslokaler. Bidragsgruppen har under förstudien arbetat vidare med de möjligheter som finns för att få bidrag till samlingslokaler och även bostäder Under förstudien har Byalaget Kreativa Läppe sökt Boverkets bidrag för byggandet av en samlingslokal. I den här processen har Byalaget Kreativa Läppe även blivit medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund

För att kunna få Boverkets bidrag till samlingslokal måste kommunen ställa upp med 30% av kostnaderna och därför har styrgruppen under hela förstudien haft tät kontakt med tjänstepersoner i kommunen och i november fick Byalaget ett ”försiktigt positivt” besked från kommunen att man är villig att ställa upp med 30% av kostnaden.

Vid förstudiens slut finns ett underlag för de bidrag som finns att söka. Bidragsgruppen och styrgruppen har under hela förstudien jobbat med frågan hur de intresserade i Läppe ska kunna bidra med både arbetsinsatser och kapital.

 

Börje går igenom planerna för byggnationen med representanter från Vingåkers kommun.
Foto: Rose Marie Hellén

Boendefrågan

Det planerade boendet kommer att ske i form av kooperativa hyresrätter. I den budget som har tagits fram finns det beräkningar på hur stora insatser de boende kan behöva göra och också hur höga hyrorna kan komma att bli.

Det har också räknats på olika alternativ då det ska kunna vara möjligt att lägga alternativa insatser i sitt boende för olika hyresnivåer. Det har varit viktigt att alternativen ska passa för alla människors ekonomiska situation.

En stor del av arbetet har också varit att söka kontakt med och ha erfarenhetsutbyte med andra byalag och lokala utvecklingsprojekt. Här en bild från ett möte med vår motsvarighet i Österåker. Foto: RoseMarie Hellén

Information och kommunikation

Det har arbetats med kommunikation och deltagande genom hela förstudien. Tre stormöten var inplanerade, men när projektet hade kommit igång kom Corona och skapade hinder för att kunna träffas. Det har genomförts tre stormöten. Ett första möte var redan i mars. Det andra stormötet, som skedde vid den planerade fastigheten, var den fjärde juli och det tredje mötet var i samband med Byalaget Kreativa Läppes årsmöte.

Ett viktigt komplement till fysiska kontakter har varit den hemsida som har byggts upp under året. På hemsidan kommer det i sort sett varje vecka upp en nyhet om vad som har hänt i förstudien och nyheten aviseras även i sociala medier.

Det har också genomförts några mindre möten, där olika målgrupper har fått mer riktad information. Eftersom ett nytt byahus kommer att förändra omgivningen har grannarna till den befintliga bastufastigheten bjudits in och fått riktad information om vad som kan komma att hända och hur det kan påverka omgivningen.

Läppes företagare har också bjudits in och fått en genomgång av vilka fördelar som företagen kan få genom ett byahus.

I oktober genomfördes också en avslutningsmiddag, där alla som har hjälpt till i förstudien och lagt ner sin tid och energi på den fick träffas under trevliga former och även få personlig information om hur förstudien har gått och hur framtiden ser ut. Information om förstudien har också skett genom Byalaget Kreativa Läppes egna tidning Läppebladet.

Under hösten genomfördes en aktivitet som riktades mot familjer.

Föreningsformer

Frågan om hur ett byahus med tillhörande bostäder ska ägas och drivas har varit uppe som en stående punkt på nästan alla av de tjugotalet styrgruppsmötena. Idén som arbetsgruppen har jobbat med är att insatserna som man får genom bostadsbyggandet ska ge en ekonomisk stabilitet till det byahus som man vill bygga och driva. De boende får tillgång till den service som byahuset kommer att generera. De boende skapar också underlag för den service som kommer finnas i byahuset.

Avsikten är att byahuset och bostäderna ska vävas samman, samtidigt som Byalaget Kreativa Läppe vill ha kontroll över verksamheten och kunna fortsätta vara en ideell förening. Den här sammankopplingen har inte gjorts tidigare.

Eftersom den här idén är ny har man i förstudien haft svårt att hitta kompetens som är insatt i alla dessa frågor. Vi har hela tiden haft kontakt med Coompanion och även Bygdegårdarnas riksförbund.

Den nödvändiga process som har pågått i många månader har lett förstudien fram till att Byalaget Kreativa Läppe föreslås bilda ett icke vinstdrivande bygdebolag AB (svb) eller ett AB som byalaget äger. Därtill ska det bildas en kooperativ hyresgästförening som blockhyr bostäderna av bygdebolaget.

De studiebesök som var inplanerade har skjutits upp och har på grund av Corona-pandemin inte blivit av fysiskt, men ett flertal samarbeten med andra organisationer har inletts. Vi har bland annat haft besök av Österåker som jobbar med en byggemenskap.

Samarbete med lokala företag är viktigt och bland annat har vi haft möten med Sörmlands Sparbank.
Foto: RoseMarie Hellén

Ett brett underlag har tagits fram

Under projektperioden har det tagits fram mer kunskap och underlag i olika frågor. Denna kunskap har ändrat detaljer i det man vid ansökan trodde att man ville. Inom LEADER- metoden är det ”tillåtet” att prova sig fram så projektet anser sig ha klarat av sina uppdrag. Förstudien är slut men arbetet med att visionen att bygga ett byahus med tillhörande bostäder fortsätter. Under våren kommer arbetet fortsätta i arbetsgrupper och i projektgruppen.

Det kommer finnas ett kontinuerligt behov av ideella krafter fram till att Läppe har fått sitt byahus med tillhörande bostäder och även i driften av byahuset, så det här är bara början i visionen om en samlingsplats för alla i Läppe.

Projektorganisation

För att kunna bevaka de olika aspekterna av byahus och bostäder skapades det olika arbetsgrupper under en ledning av en styrgrupp. De arbetsgrupper som funnits är: Bidragsgrupp, Boendegrupp, Byahusgrupp, Byggplaneringsgrupp, Ekonomigrupp, Ekonomiskföreningsgrupp, Energigrupp, Marknadsföringsgrupp, Stormötesgrupp samt Trädgårds & kulturgrupp. Varje grupp leds av en person som också är med i projektets styrgrupp.

Delar av styrgruppen för förstudien. Från vänster: Göran, Börje, Anders, RoseMarie, Karina, Lajla, Jörgen L, Jörgen B och Alf. Foto: Alf Kjeller

Styrgrupp

Styrgruppen har bestått av: Agneta Rönnqvist, Alf Kjeller, Anders Boman (ordförande), Anita Boman, Börje Sandberg, Göran Johansson, Jörgen Bennehall, Jörgen Larsson, Karina Veinhede, Lajla Säll Johansson, Mats Eriksson och Rose Marie Hellén (projektledare).

Projektets styrgrupp har haft möte i stort sett varje vecka under projektperioden, därtill ett antal arbetsgruppsmöten. Totalt har det lagts ner ungefär 1300 ideella timmar av alla engagerade i det här projektet.

Information om fortsatt arbete

Vi kommer löpande att fortsättas informera kring projektet, både här pp projektets webbplats men också på Byalaget Kreativa Läppes webbplats och Facebooksida.

Tack alla!

 

Text:
RoseMarie Hellén
Alf Kjeller