Reflektioner från en kommunal landsbygdsutvecklare…

Den politiska inriktningen i Vingåkers kommun har fyra övergripande mål för mandatperioden. Ett av dessa är landsbygdsutveckling och att servicen ska öka i alla delar av kommunen.  Som kommunal politiker eller tjänstemän är hela Vingåkersbygdens utveckling konstant i tankarna. Ett byahus och fler bostäder i Läppe… varför är det viktigt för Vingåkersbygden och för kommunorganisationen?

Behovet av service i Läppe är stort, och blir allt större då det är en inflyttningsort som dessutom har en åldrande befolkning (liksom resten av Sverige). Servicefrågan har dock varit svårlöst i Läppe som saknar lokaler för föreningslivet som exempelvis en bygdegård eller ett folketshus. Många servicelösningar idag, även de digitala, kräver någon form av lokal för exempelvis utlämning eller omlastning.

Stora möjligheter

Kommunen ser att möjligheterna för att utveckla servicen i Läppe är stora, bara lokalfrågan löses. Läppes invånare är både aktiva och kreativa och skulle ha förmåga att fylla ett byahus med utrymme för digital lanthandel, utlämning av paket och mycket mer. Kommunen ser potential i att ett byahus kan rymma lokaler att hyra för hemtjänsten, för att skapa en mer lokal utgångspunkt för personalen. Dessutom:

  • Kommunen har en landsbygdsbibliotekarie som åker ut till orterna med böcker, och anordnar föreläsningar och utbildningar. Byahuset i Läppe skulle vara en resurs för denna verksamhet att utvecklas och på så sätt tillgängliggöra den kommunala servicen i Läppe.
  • Kommunen arbetar för att öka den digitala delaktigheten. Ett byahus i Läppe skulle möjliggöra denna typ av service lokalt.
  • Kommunen arbetar med att på sikt etablera trygghetspunkter i alla Vingåkersbygdens orter. I Läppe finns inga kommunalt ägna byggnader som exempelvis skola eller äldreboende. Byahuset skulle kunna tjänstgöra som en trygghetspunkt i händelse av kris.

För att inte tala om de positiva effekterna av ett ökat bostadsbyggande, för att möta efterfrågan på bostäder. En ökad inflyttning till kommunen ger större skatteintäkter, och underlag för att upprätthålla och utveckla service, såväl kommersiell som offentlig.

Positiva effekter

Vingåkers kommun ser alltså flera positiva effekter av denna spännande, kreativa och nytänkande satsning i Läppe och stöttar därför projektet på olika sätt. Vi står formellt som projektägare, vilket underlättar eftersom kommunen har den ekonomiska möjligheten att ligga ute med pengar (fram till dess att vi redovisar och Jordbruksverket betalar ut projektstödet).

Kommunen administrerar också projektledarens anställning, vilket nog hade varit krångligt och tidskrävande för föreningen att göra. Det är dock projektgruppen som genomför allt praktiskt arbete i projektet!

Genom en nära samverkan mellan kommun och civilsamhälle når vi tillsammans målet om ökad service och utveckling i hela Vingåkersbygden!

Sara Sjöqvist
Landsbygdsutvecklare
Vingåkers kommun