Vad händer i byahusprojektet?

Sedan projektet med ett byahus och tillhörande bostäder startade i mars har aktiviteten varit stor och en hel del har hänt. Här nedan följer, i komprimerad form, en sammanställning över viktigare händelser.

Stort intresse att medverka

Intresset för att ideellt medverka i ett antal arbetsgrupper har varit stort och ett tiotal personer leder dessa arbetsgrupper och utgör, tillsammans med vår projektledare, en styrgrupp för hela projektet. Styrgruppen har hittills träffats 15 gånger såväl fysiskt som via digitala kanaler.

Samarbete med kommunen

Samarbetet med Vingåkers kommun har fördjupats och vi har haft flera och mycket positiva möten med olika viktiga företrädare. I början av juli genomfördes ett välbesökt informationsmöte vid bastuhuset i Stenvred och därefter hade vi ett riktat informationsmöte med de närmaste grannarna. I samband med byalagets årsmöte gavs också tillfälle för intresserade att ställa frågor och få information.

Stort gensvar på enkäten

Vi skickade nyligen ut en enkät med frågor intresset för ett byahus och föreslagen verksamhet däri  samt intresset för ett boende i området. En mycket glädjande svarsfrekvens med närmare 100 svar stärker oss i uppfattningen att tillkomsten av såväl ett byahus som bostäder är något som Läppeborna ser som något mycket positivt.

Arbete med detaljplan och ekonomi

Projekttidens slut närmar sig och just nu ligger fokus på att reda ut förutsättningarna för att ta fram en nödvändig ny detaljplan med tillhörande dispens från det strandskydd som gäller för området.

Vi har anlitat en erfaren arkitekt, som kommer att upprätta en illustration över hur vi önskar disponera området. Detta är en viktig handling när vi söker dispensen. Om vi i förstudien finner att projektet kan och skall genomföras kommer exakta husritningar att presenteras. Stort fokus ligger nu också på att utreda bidrags- och lånefrågor samt villkoren för bildandet av en ekonomisk förening.

Slutredovisning för intresserade

I samband med att projektet skall slutredovisas kommer vi att bjuda in intresserade Läppebor och andra till en slutinformation någon gång under första halvan av oktober. Håll utkik på inbjudan här på webben!

Text:
Börje Sandberg