Vad händer i byahusprojektet? Så här långt har vi kommit – Hittills!

I förstudien har det undersökts vad vi tillsammans vill ha ett byahus till. Det har kommit fram ett konkret förslag på hur det skulle kunna se ut. Tack till alla som var med och svarade på enkäten och alla som har kommit på på möten och sammankomster.

Trots coronatider har arbetet med vårt projekt att skapa ett byahus och bostäder i Läppe kunnat fortgå, om än under andra former. Styrgruppen har blivit riktigt bra på att genomföra sina möten digitalt. Även ett antal möten med kommunen har genomförts på samma sätt. Helguppehållen har inneburit välbehövlig vila och avkoppling för de ideella krafter som är engagerade i projektet. Men nu tar vi nya tag!

Fortsatt arbete – så går vi vidare

Tiden för den pågående förstudien håller på att löpa ut och vi har i huvudsak genomfört det vi hade som mål men några frågor återstår att belysa. Därför förbereder vi nu en ansökan om ytterligare projektmedel hos Leader Sörmland främst för att kunna behålla vår projektledare under våren.

Vår ansökan om bidrag till byggandet av byahuset har registrerats hos Boverket och kommer att behandlas under våren och besked kan förväntas senast under maj månad.

Vi har ett fortsatt mycket bra samarbete med kommunen, som med stor sannolikhet kommer att ge nödvändig medfinansiering till projektet. Kommunen har rekryterat en ny landsbygdsutvecklare, som ger oss vägledning och stöd i vårt fortsatta arbete.

En viktig och avgörande fråga för projektet är möjligheten att få dispens från strandskyddsbestämmelserna. En ansökan om dispens lämnades in till Länsstyrelsen i början av december och vi väntar med spänning på svaret. Vad utgången på det beslutet blir vet vi inte än. Men vi vet att det finns ett engagemang och intresse som kommer fortsätta vad än svaret från Länsstyrelsen blir. På regeringsnivå finns nu förslag, som innebär lättnader i strandskyddsreglerna, något som säkert kan gynna vårt projekt.

Vi tänker nytt så vi får bygga nya vägar framåt

Idén med att koppla ihop ett byggande av ett byahus samtidigt som man bygger bostäder som ger en kompletterande boendeform i bygden har av många setts som en väldigt innovativ idé. Det har också gett oss och flera andra mycket huvudbry eftersom det kommer vara klurigt att hålla ihop och hålla isär de ekonomiska delarna. Under förstudien har vi haft ett nära och bra samarbete med en organisation som heter Coompanion, vars främsta uppgift är att stödja föreningar i just dessa frågor. Vi har inte gått i mål med detta ännu men kommer att presentera ett förslag i början av våren.

Efter hand som vi får klarhet i vissa återstående frågor kommer projektet att övergå i ett genomförandeskede, som innebär arbete av mera teknisk/praktisk karaktär och en ny projektorganisation behöver skapas. Många har lagt ner mycket ideell tid i projektet men flera är välkomna. Du som tror dig ha bra kunskaper och erfarenheter att tillföra projektet är hjärtligt välkommen att delta tillsammans med positiva och trevliga medarbetare. Hör av dig!

Tack alla

Tack till alla som har hjälpt till i olika grupper och kommit med kloka tankar som har bidragit till visionen om ett byahus med tillhörande bostäder i Läppe!

Förutom att du löpande kan få nyheter via denna webbplats lägger vi löpande ut information via Byalaget Kreativa Läppes Facebooksida. Även på byalagets hemsida finner du information.

Text:
Börje Sandberg & RoseMarie Hellèn